بیمه عمر و آتیه پاسارگاد در 9  آیتم برای زندگی شما مفید خواهد بود و فقط یکی از این 9 آیتم فوت است ! پس شما به مرگ فکر نکنید . به ادامه مطلب بروید تا من ابوالفضل ابراهیمی در مورد 9 ویژگی بیمه عمر که در قید حیات بدرد شما خواهد خورد بگویم